terug

Opgraving, Meursingterrein

Meursingterrein

2005-2006

In 2005 en 2006 hebben de stadsarcheologen van Amersfoort aan het Smallepad, op het terrein van de voormalige Meursingfabriek, een archeologisch onderzoek uitgevoerd, voorafgaande aan de bouw van het nieuwe RACM gebouw (Rijksdienst voor Archeologie, Cultuurlandschap en Monumenten). Ondanks de bouw van de Meursingfabriek bleek de ondergrond in minder sterke mate te zijn verstoord dan was verwacht; tussen en onder de (recente) verstoringen waren diverse archeologische sporen en vondsten bewaard gebleven. De vroegst aangetroffen sporen en vondsten dateren in de 12de eeuw; drie bootvormige boerderijen (type Gasselte B'), erfgreppels en een vijf-palige spieker, die alle rond 1200 weer zijn verlaten. In het westelijk deel van het terrein is, evenwijdig aan het Smallepad, een smal pad of weg aangetroffen. Tussen een tweetal sloten zijn verschillende karresporen aangetroffen, herkenbaar als licht grijze langwerpige banen op een onderlinge afstand van ongeveer 1,35 meter. Uit de karresporen zelf komen geen vondsten, in de twee parallel lopende sloten is echter 12de -14de eeuws materiaal gevonden. De weg met karresporen wordt derhalve in dezelfde periode gedateerd. Het oostelijk deel van het opgravingsterrein werd vrijwel volledig in beslag genomen door een complex geheel van waterlopen. De oudste waterloop had een houten beschoeiing en is ergens in de 13de eeuw dichtgeslibt. Een opvolgende, bredere waterloop (minimaal 15 meter breed) had een een totaal andere orientering. Ze zullen beide een belangrijke functie hebben gehad bij de afwatering van Amersfoort en met name het gebied ten noordwesten van de stad. Eind 14de of begin 15de eeuw is de latere waterloop gedempt. Over de rest van het terrein zijn vooral grondverbeteringssporen en akkers aangetroffen. Archeologisch gezien zit er, wat betreft het gebruik van het terrein, een gat tussen de 16de en de eerste helft van de 19de eeuw. Dankzij kaarten en schilderijen is echter bekend dat het vanaf de 16de eeuw een functie had binnen de Lakenindustrie en vanaf de 17de eeuw als zogenaamd Bleekveld is gebruikt. Halverwege de 19de eeuw is het terrein bebouwd met de stoomweverij van Bonnike. Deze ging vrij snel failliet en in 1885 kocht de Amsterdamse scheepsbouwer Meursing het gebouw om er een moderne broodfabriek op stoomkracht in te richten.

Bijlage openen

Centrum voor Archeologie, gemeente Amersfoort, MEUR'05, 13984

Info ReactiesAfbeeldingen Streetview