terug

Adventkerk

Adventkerk

Een missionaire gemeente

De Hervormde Adventkerk wil een open, gastvrije en missionaire gemeente zijn; een ontmoetingsplek voor iedereen die op zoek is naar een plaats van hoop, geloof in God en liefde. Zij wil zich laten leiden door wat de Bijbel en de belijdenisgeschriften van de kerk haar te zeggen hebben. Daarbij wil ze midden in onze tijd en samenleving staan: ze is voortdurend op zoek naar een eigentijdse vertolking van Gods woord.

De Adventkerk dankt haar naam aan de periode waarin de kerk in gebruik is genomen, te weten de Adventstijd van 1962. Een aantal jaren daarvoor had de kerkraad van de Sint Joriskerk besloten tot het openen van een nieuwe kerkwijk voor de nieuwbouwwijken Liendert en Kruiskamp. Aldus ontstond een bloeiende gemeente met een grote actieve kern waarin tot op de dag van vandaag alle leeftijden vertegenwoordigd zijn. De actieve kerkleden komen uit verschillende wijken in Amersfoort, maar ook uit omliggende gemeenten.

De leiding van de gemeente is in handen van de kerkenraad, bestaande uit ouderlingen, diakenen en rentmeesters. Voor het functioneren van diverse aspecten van het gemeenteleven benoemt de kerkenraad verschillende
gemeenteleden. Zij dragen hun steentje bij, naar de gaven die hun gegeven zijn.

De erediensten in de Adventkerk zijn, in tegenstelling tot andere PKN kerken in de stad, traditioneel van aard en kennen een vrij duidelijke structuur in de liturgie. Desalniettemin is zij voor een gemeente die zich rekent tot de Gereformeerde traditie op een aantal onderdelen venieuwend. Zo wordt er gelezen uit diverse Bijbelvertalingen, waaronder de Nieuwe Bijbel Vertaling, en wordt er naast de Oude Psalmberijming van 1773 gezongen uit het Liedboek voor de Kerken. De gemeentezang wordt over het algemeen begeleid door het orgel. In bijzondere diensten worden ook andere liederen gezongen onder begeleiding van verschillende instrumenten. Op zondag worden twee diensten gehouden; de morgendiensten worden door 400 tot 450 leden bezocht, de avonddiensten door 150 leden.

De gemeenschap beschouwt het als een uitdaging om in deze tijd van secularisatie een warme, levende gemeenschap te zijn voor al haar leden, die zich laat inspireren door het Evangelie van Jezus Christus. De gemeenschap wil in alle aspecten van het (samen-)leven de bijbelse boodschap integreren en mensen die deze geloofshouding nog niet kennen, uitnodigen om met de gemeenschap kennis te maken en een keus te maken om in navolging van Jezus te leven. Zo worden maandelijks open maaltijden georganiseerd waarin mensen op een laagdrempelige manier kennis kunnen maken met de kerk en met mensen uit de wijk. De belangstelling hiervoor is wisselend en varieert van 10 tot 30 deelnemers. De wens een missionaire gemeente zijn beperkt zich niet tot Amersfoort: een aantal gemeenteleden is uitgezonden voor dienst over de grenzen.

Ingezonden door: Stichting Religieus Erfgoed Amersfoort (tekst 2008)

Info ReactiesAfbeeldingenIngezonden Streetview