terug

De Martuskerk

De Martuskerk

Copernicusstraat 18, Amersfoort

Iedere zondag komt de gemeente van de gereformeerde kerk (vrijgemaakt) Amersfoort-Zuid samen in de Martuskerk om God te ontmoeten. De gemeente is ontstaan per 1 juli 2003, door een splitsing van de gemeente van Amersfoort-Centrum. Het is haar overtuiging dat Christus de gemeente roept om met woorden en daden te getuigen van hem in haar omgeving. Zij wil een levende gemeente van Jezus Christus zijn.

In de erediensten viert de gemeente het goede nieuws van verlossing door Christus' dood en opstanding. Wat de liturgie betreft zijn er geen bijzonderheden te melden. Er wordt gelezen uit de Nieuwe Bijbelvertaling en er wordt gezongen uit het Gereformeerd Kerkboek en het Liedboek. De morgendienst wordt door circa 150 mensen bezocht en de avonddienst door ongeveer 100. Elke eerste zondag van de maand wordt er na de dienst koffie en thee gedronken om elkaar te ontmoeten en beter te leren kennen. De gemeenteleden vertonen een doorsnee van alle leeftijden, waarbij opvalt dat de laatste jaren de categorie ouderen toeneemt. De leden zijn afkomstig uit de wijken Leuderkwartier en Bergkwartier alsmede uit Woudenberg. Het opleidings- en inkomensniveau dat voor deze wijken geldt is grosso modo van toepassing op de gemeenteleden. De gemeente is verdeeld in 5 wijken, waarin naast de ambtsdragers (2 ouderlingen en 1 diaken per wijk) wijkcoördinatoren functioneren. Op dit moment heeft de gemeente als predikant ds. A. Kruizinga.

De Martuskerk wil graag het goede nieuws uitdragen. Zij vindt het daarom belangrijk om een grotere openheid naar de wijken waar zij haar basis heeft te vertonen, onder meer door het organiseren van "vriendendiensten", die als doel hebben buitenkerkelijken warm te maken voor het Evangelie. Tevens steunt de Martuskerk projecten in Roemenië.

Preekstoel

De doopvont, de avondmaalstafel en de preekstoel van de Martuskerk hebben alle drie een zelfde vormentaal. De preekstoel is gemaakt van drie stalen kruizen met een houten vulling. Het middelste kruis staat centraal van daaruit wordt het evangelie van het kruis verteld.

Avondmaalstafel

De kruisvorm komt terug in de Avondmaalstafel, hier dragen de stalen kruizen een glazen blad waarin een tekening is gegraveerd. De afbeelding stelt vijf broden en twee vissen voor, een verwijzing naar het wonder van de vermenigvuldiging van de broden en vissen die gedeeld werden en waarbij niemand te kort kwam, ook aan de avondmaalstafel is er het wonder van het delen in het brood van het leven.

Doopvont

In de glazen doopschaal is een afbeelding gegraveerd, daarin staan de handen voor de Vader, het kruis voor de Zoon, en de duif voor de Heilige Geest, symbool voor de doop in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. In de vier stalen kruizen kun je vier figuren zien die met de armen in elkaar geslagen, de doopschaal dragen, zij staan figuurlijk voor de vier evangelisten. Het evangelie van Matteüs eindigt met de woorden van Jezus: 'Mij is alle macht gegeven in de hemel en op de aarde. Ga dus op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen, door hen te dopen in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, en hun te leren dat ze zich moeten houden aan alles dat ik jullie opgedragen heb. En houd dit voor ogen: ik ben met jullie, alle dagen, tot aan de voltooiing van deze wereld.'

De verschillende wandkleden in de gereformeerde kerk (vrijgemaakt) Amersfoort-Zuid zijn te vinden in de bijlage.

Bijlage openen

Ingezonden door: Stichting Religieus Erfgoed Amersfoort

Info ReactiesIngezonden Streetview