terug

Den Treek

Treekerweg bij 23, Leusden

Omschrijving onderdeel 2:

HISTORISCHE TUIN- EN PARKAANLEG behorende tot de buitenplaats De Treek. Deels in structuur en deels in detail gaaf bewaarde aanleg in landschapsstijl met aan de oostzijde van de Treekerweg het hoofdgebouw en het vroeg 19de-eeuwse landschapspark voorzien van een slingerende vijverpartij en zichtassen over de graslanden en met aan de westzijde het formeel 18de-eeuws lanenstelsel waartussen bospartijen deels met slingerpaden. De aanleg in landschapsstijl is, met behoud van de 18de-eeuwse structuur, in de negentiende eeuw in opdracht van Willen Hendrik de Beaufort tot stand gekomen (zie kadastrale kaart van 1832 en ca.1900). Het ontwerp wordt toegeschreven aan de tuinarchitecten J.D. Zocher jr. en S.A. van Lunteren en heeft op de reorganisatie van L.A. Springer in 1910 na vrijwel geen veranderingen ondergaan. De aanleg kenmerkt zich door gebogen lijnen, weilanden met solitairen en boomgroepen en verschillende doorzichten. De formele lanenstructuur, zoals getekend op een kaart van het landgoed Den Treek uit ca.1750, bestaat thans ondermeer uit de Treekerweg, de Houtlaan en de Akkerse Steeg. In het wegenpatroon is de doorgaande route verlegd van de met eiken beplante Houtlaan naar de noord-zuid lopende Treekerweg. De Houtlaan functioneert nog als formele zichtlaan. De Treekerweg en de in het verlengde hiervan liggende Heetvelderweg zijn met enkel beuk beplant en van een greppel voorzien, bij de Driesprong is de Treekerweg beplant met dubbel en enkel beuk. Het bosdeel ten westen van het hoofdgebouw kent restanten van een aanleg met slingerpaden en een rotonde. De lanen rondom het huis hebben een klinkerbestrating. Dwars op de Treekerweg ligt het hoofdgebouw met aan de voorzijde een open aanleg in landschapsstijl, die wordt begrensd en ingekaderd door een 'groene muur' van bossen. Een opening in deze 'muur' wordt gevormd door een diagonale zichtlaan (Houtlaan). Voor het huis ligt een halfcirkelvormig gazon met een monumentale solitaire beuk (XVIII) en direct voor het huis een oude linde. Op het gazon staan negentiende-eeuwse boomgroepen van beuken en eiken. Een restant van een eikenlaan (oude doorgaande weg richting Leusden) scheidt het gazon van de rechthoekige weide (bosweide) aan de noordzijde. Vanaf de toegangsweg loopt een doorzicht over de bosweide naar het hoofdgebouw en de vijverpartij achter het huis Den Treek. Op de kadastrale kaart van 1832 is te zien dat de bosweide nog grotendeels is bebouwd, deze bebouwing is afgebroken e...

Bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed/rijksmonumenten.info

 
Info  Reacties Afbeeldingen Streetview